ศธ.พร้อมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาคนพิการ
ข่าวการศึกษา

ศธ.พร้อมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

ศธ.พร้อมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาคนพิการ ครั้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าวข้างต้น จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดความคิดเห็นว่า คนพิการศึกษาเล่าเรียนตลอดชีวิตอย่างมีความสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วยวิถีพอเพียง

โดยที่มียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเติมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาพร้อมทั้งการเรียนอย่างต่อเนื่อง ยกฐานะคุณภาพพร้อมด้วยกฏเกณฑ์การเล่าเรียนพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมกับการสื่อสารรองการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยกับปฏิรูปนวัตกรรมพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตพร้อมด้วยพัฒนาพร้อมกับจัดระบบปกครองงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปรับปรุงศักยภาพการเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปรับปรุงระบบงบประมาณ พร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมด้วยปฏิรูประบบดำเนินงานจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนทำงานทำการให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่า การเรียนสำหรับคนพิการ การเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมด้วยการศึกษาเล่าเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การเล่าเรียนสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูการศึกษาเล่าเรียน

ด้วยเหตุนั้น คงต้องถือโอกาส แปรผันการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยประสงค์เจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ พร้อมกับกลุ่มผู้ที่มีความชำนาญพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้สำหรับผู้มีความมุ่งหมายจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒด้านการเรียนรู้พิเศษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ชี้ขาด “การบริหารของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมทั้งคนที่มีประสิทธิภาพพิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้พินิจพิจารณาในเรื่องโครงสร้างการดำเนินการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมามั้ย หน่วยงานนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยทำงาน หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยคุมกำหนด พร้อมทั้งควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือพึงเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการอิสระสำหรับการปฏิวัติการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดทบทวนต่อไป” นายชัยพฤกษ์บอก