คุรุสภาประกาศ วางแผนช่วยพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวการศึกษา

คุรุสภาประกาศ วางแผนช่วยพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศวิธีการการผลักดัน สงเคราะห์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการหาความรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กระทำการงานในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา บอกว่า การปรับปรุงอาจารย์พร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบผล ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งให้อาจารย์ ผู้บริหาร นักการศึกษา พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวโยง ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยซ้ำๆ ในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเล่าเรียนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)”

ด้วยเหตุนั้น ในปี 2561 คุรุสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้ประจักษ์แจ้งพร้อมด้วยเห็นความสำคัญของการปรับปรุงวิชาชีพครูที่มีความสามารถ โดยมุ่งพัฒนาอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรทางการเล่าเรียนให้มีการพัฒนาตนเองพร้อมกับวิชาชีพอย่างบ่อยๆ

เป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งสามารถจัดการทำความเข้าใจเพื่อนักศึกษา กับการบริหารที่เน้นสถานศึกษา อิงพื้นที่การดำเนินการบนฐานงานจริง จึงได้กำหนดแผนการการช่วยเหลือ สงเคราะห์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูกับบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการศึกษาเล่าเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 โดยการปันส่วนเงินอุดหนุนกิจกรรมปรับปรุงวิชาชีพให้แก่เครือข่ายฯ กิจกรรมในการปรับปรุงวิชาชีพ อาจจัดกิจกรรมลักษณใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 1) กิจกรรมทางวิชาชีพที่กลุ่มครู ผู้บริหาร นักการศึกษา พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องหาแบบแผนหรือข้อผูกพันร่วมกัน

ซึ่งมีแผนการมุ่งปรับปรุง ปฏิวัติตนเองและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมด้วย 2) กิจกรรมที่ร่วมกันศึกษารูปแบบประสิทธิผลของสมาชิกหรือของผู้ชำนาญ (Best Practices) นำมาเป็นองค์ความรู้ในการปรับปรุงต่อยอดในแนวทางการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนหรือการนำงานนวัตกรรมสถานที่เรียนที่ผ่านการคัด