สกศ.ลุยวัดผลการบริหารศึกษารายจังหวัด
ข่าวการศึกษา

สกศ.ลุยวัดผลการบริหารศึกษารายจังหวัด

สกศ.ลุยวัดผลการบริหารศึกษารายจังหวัด เริ่มแรกใช้ 11 ชี้วัด 2ด้าน จากทั้งหมด 53 ตัวบ่งชี้ 5 ด้าน เดือนกุมภาพันธ์นี้ เข้าใจผลการจัดอันดับคุณภาพการเรียนรู้จังหวัดรอบแรก ตอนนี้ (8 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการเรียน กล่าวว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ชี้เฉพาะความมุ่งหมายการปฏิรูปการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ชี้วัด ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการเรียน, ความเสมอกันการเล่าเรียน, คุณภาพการศึกษาเล่าเรียน,ศักยภาพ พร้อมกับการตอบโจทย์บริบทที่แปรเปลี่ยนนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะติดตามพร้อมกับวัดผลการบริหารศึกษารายจังหวัด

โดยที่ร่วมกับที่ทำการต่างๆ เช่นว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยการติดต่อสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจพร้อมด้วยสังคมแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อที่จะรับรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าพร้อมทั้งขยายด้านการศึกษาไทยรายจังหวัด ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของชาติ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมนำการเรียนของไทยสู่ยุค 4.0 เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า จะอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ข้อมูลที่นำมาศึกษาพินิจพิจารณายังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เพราะความมากมายของแหล่งข้อมูล วิธีพร้อมด้วยแบบในการจัดเก็บ

โดยเหตุนั้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่มีความถูกกับแจ่มชัดมาก ระยะต้น สกศ.จะดำเนินงานให้คะแนนกับติดตามชี้วัด ระหว่างปี 2558 และ 2559 ของทุกสังกัด ปริมาณ 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4 ตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป, อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา, อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้ง อัตราการเข้าเรียกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับอาชีวศึกษา และ 2. ด้านคุณภาพการศึกษา 7 ตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการเรียนรู้ระดับชาติ หรือ โอเน็ต ของนักเรียน ชั้น ป.6 ชั้น ม.ต้น พร้อมทั้ง ม.ปลาย , ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีมีความเจริญสมวัย ร้อยละการอ่านของคนไทยอายุเริ่มขึ้น 6 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยระดับหัวคิดหรือไอคิว ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมด้วย ร้อยละของโรงเรียนที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันมาตรฐานการเรียนรู้

เช่นนี้ คาดไว้ว่าจะรายงานผลข้อมูลการเริ่มต้นได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “รายงานผลการพิจารณา จะพูดว่า แต่ละจังหวัดมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด มีข้อดีในด้านใดขณะเทียบกับกับจังหวัดอื่นๆ พร้อมทั้งมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงขยายในด้านใด เพื่อที่จะทุกจังหวัดจะได้นำไปใช้เป็นบางส่วนของข้อมูลสำคัญในการบูรณาการด้านการศึกษาเล่าเรียนของทุกสังกัดที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งปรับปรุงประเทศโดยยึดพื้นที่จังหวัดเป็นฐาน” เลขาธิการ สกศ.พูด